775 06 04 02

Obchodní podmínky

 

Všeobecná ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.sweepcyklo.cz  blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991
Sb., vše ve znění novel. 

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

 

Dodání zboží:

Objednané zboží doručujeme Balíkem do ruky  České pošty nebo zásilkou kurýrní služby, či osobní převzetí.  Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2- 3 pracovní dny, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.  Dopravu na adresu určení zajišťuje kupující. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dańový doklad (fakturu). Při převzetí zboží od přepravní služby si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu.  V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice a na Slovensko. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

Způsoby dodání:

 • poštou -  přeprava poštou je možná pouze u zásilek do 30 kg nebo zásilek, které splňují    podmínky    přepravy České pošty 
 • u objednávky zboží v celkové hodnotě vyšší než 2 000,- Kč je poštovné zcela ZDARMA
 • u objednávky zboží v celkové hodnotě nižší než 1 500,- Kč účtujeme poštovné na Obchodní balík České pošty 99,- 
 • zásilka kurýrní službou je možná pouze u zásilek do 30 kg 
 • u objednávky zboží v celkové hodnotě vyšší než 2 000,- Kč je poštovné zcela ZDARMA
 • u objednávky zboží v celkové hodnotě nižší než 1 500,- Kč účtujeme přepravu InTime  99,- 

Pokud nejste zastiženi na adrese, zanechá Česká pošta písemné upozornění o uložení zásilky. Ta je na poště uložena po dobu 7 dnů. Mohou se posílat zásilky do 30 kg a do hodnoty Kč 100.000,-. 

Při odeslání obchodním balíkem České pošty můžete zadat číslo obchodního balíku pro jeho sledování přímo https://www.postaonline.cz/trackandtrace

Při doručování zásilky kurýrní službou jste v den doručení informování pomocí SMS o přibližném čase doručení. Na určeném tel. čísle je možnou dohodnout čas a místo doručení.


Platební podmínky:

Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu. Pokud se ale cena dodávaného zboží zvýší oproti objednávce, tak prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Ten může novou cenu přijmout nebo odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.
Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže.

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

Způsoby plateb:

 • platba na dobírku - při zasílání Balíkem do ruky ČP nebo kurýrní službou je cena za přepravu 120,- Kč
 • platba převodem - zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky platbou na náš účet v Komerční bance. Po dokončení objednávky obdržíte mail o dostupnosti zboží a zašleme Vám podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol - číslo faktury).  Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.  Cena za přepravu je 99,- Kč. Pro objednávky nad 2 000,- Kč je přepravné zdarma.

 

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu 

E mailem info@sweepcyklo.cz.

  

 Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

- v souladu s § 53 (7) občanského zákoníku má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena:

 • odešlete dopis (nejlépe e mailem) na zákaznické centrum info@sweepcyklo.cz s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet (uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis. Pokud požadujete vrácení peněz poukázkou na Vaši adresu, bude hotovost odeslána poštovní poukázkou ČP typu B. Od vrácené částky bude odečtena částka 26,- Kč (poplatek za poštovní pokázku) 
 • odešlete prosím mailem na email info@sweepcyklo.cz a následně přibalte ke zboží
 • zboží doručte zpět na sklad SWEEPCYKLO, Náměstí Benedikta Rejta 2270, Louny, 440 01
 • zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí byt v původním obalu, nesmí nést známky použití a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku a doporučujeme Vám zboží pojistit
 • při splnění všech výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží budou vráceny převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží
 • v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět

 

Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 52 odst. 7 občanského zákoníku:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

 

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně zčásti jestliže: - zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává, - nebo výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky zákazníkem ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy. V případě, že tato situace nastane, prodávají bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

  

Odpovědnost za vady zboží - záruka

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na užívání a údržbu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží.

 

Záruční práva

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

• jde-li o vadu odstranitelnou
právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží
právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

• jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží
právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

• jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci
právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

 

Rozpor s kupní smlouvou podle § 616 občanského zákoníku

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
 • přiměřeným snížením kupní ceny
 • náhradním dodáním zboží
 • odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

 

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)

bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listu. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží.

Reklamace zboží - se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení výrobcem, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

 

 

Ochrana osobních dat

Společnost SWEEPCYKLO jako provozovatel serveru www.sweepcyklo.cz garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat. Internetový obchod SWEEPCYKLO se zavazuje k dodržování zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.

Pokud nakupujete jako fyzická osoba požadujeme při registraci uvést následující údaje:
Jméno a příjmení
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (e-mail)

Pokud nakupujete jako právnická osoba požadujeme při registraci uvést následující údaje:
Název firmy
Adresu pro fakturaci a dodání zboží

DIČ
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (e-mail)

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Společnost  SWEEPCYKLO garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně.

Váš souhlas

Používáním internetového obchodu www.sweepcyklo.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.